มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน


โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน