มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด และผอ.น้ำค้าง กรณีย์


ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และผอ.น้ำค้าง กรณีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสวนพลู เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดของโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง