มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง


ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง

ให้กับ นางเกณิกา บ้วนนอก หัวหน้า-ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด กทม และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด

เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม