มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรม


ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรมและบันทึกความดี 

ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นางเกณิกา  บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางพลัด 

และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนหลักสูตรการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

คุณธรรม