มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี


ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ

นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

และคณะครูของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียนบ้านกล้วย เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561