มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม


∆ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม

สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นายดิเรก ศรีสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และคณะครูโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี อาทิ โรงเรียนบ้านสมอทอง

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

และจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561