มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือในโ๕รงการห้องสมุดกิฟวิ่ง

1 ชุด ราคา 6500 บาท

ประกอบด้วย ชุดหนังสือราคา 5000 บาท 

ชั้นวางหนังสือ ราคา 1500 บาท

หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

เชิญร่วมบริจาคได้ที่บันชีธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิกิฟวิ่ง

เลขที่บัญชี 039-1-94892-5 


อ่านต่อ 6 มิถุนายน 2561

เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด และผอ.น้ำค้าง กรณีย์

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และผอ.น้ำค้าง กรณีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสวนพลู เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดของโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
อ่านต่อ 18 พฤษภาคม 2561
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง

ให้กับ นางเกณิกา บ้วนนอก หัวหน้า-ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด กทม และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด

เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2561
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรม

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรมและบันทึกความดี 

ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นางเกณิกา  บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางพลัด 

และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนหลักสูตรการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

คุณธรรม

อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2561
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ

นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

และคณะครูของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียนบ้านกล้วย เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม

∆ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม

สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นายดิเรก ศรีสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และคณะครูโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี อาทิ โรงเรียนบ้านสมอทอง

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

และจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
เลชาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เยือนลพบุรี มอบหนังสือท่านประธานฯ สมคิดวันที่ 26 เมษายน 2561 

> ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เป็นตัวแทนเข้ามอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ตามกิจกรรมสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับ

▪ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

  & เพื่อนำไปให้บริการในชุมชน 

▪ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และ

▪ตัวแทนโรงเรียนบ้านนกเขาเป้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

  & เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน  

¤ โดยมี ท่าน ผอ.กมลธรรม  วาสบุญมา ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ

¤ ท่าน ผอ.เสน่ห์ คีรี ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

  & ร่วมสนับสนุนการส่งมอบในครั้งนี้

> เนื่องในโอกาสได้รับเชิญ มาถอดองค์ความรู้ เรื่อง "ชุมชนคุณธรรม" ชุมชนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมการศึกษาดูงานด้านองค์กรธรรมาภิบาล และรักษาความยั่งยืนของการเป็นองค์กรคุณธรรมจริยธรรม หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านต่อ 27 เมษายน 2561
เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางเข้ามอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดร. วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เป็นตัวแทนเข้ามอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของท่าน อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ท่านวิทยา จันทน์เสนะ เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากนี้ ท่านเลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ไว้วางใจให้มูลนิธิกิฟวิ่ง เป็นศูนย์กลางในการนำหนังสือดีๆ มามอบให้เพื่อกระจายไปยังสถานศึกษาในถิ่นธุรกันดารที่ขาดแคลนหนังสือต่อไป
อ่านต่อ 24 เมษายน 2561
เลขาธิการมูลนิธิ ดร. วรวุฒิ และทีมงาน รดน้ำดำหัว รับพรจากท่านประธานฯ สมคิด เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ บรรยากาศชื่นมื่น

 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าพบท่าน อ.สมคิด  ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง เพื่อรดน้ำขอพร เนื่อง ในวันสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ท่านประธานมูลนิธิฯ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานมูลนิธิ และอวยพรให้ท่านเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งให้มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านต่อ 20 เมษายน 2561