มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน


กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน ร่วมกับองค์กรที่ดูแลและจัดการกับสิ่งแวดล้อม