มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
พันธกิจพันธกิจหลัก

• สร้างหรือปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

• สร้างหรือปรับปรุงห้องสุขาให้กับโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม

• สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม

• บริจาคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับผู้ที่ยังขาดแคลน

• บริจาคชุดและอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

• บริจาคอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมในเด็ก

• สร้างหรือปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรมที่ชำรุดทรุดโทรม

• ถวายสังฆทานและเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุ สามเณรที่ปฏิบัติธรรมในวัดพระปริยัติธรรม

• ถวายชุดกันหนาวแด่พระภิกษุ สามเณรที่ปฎิบัติธรรมที่วัดพระปริยัติธรรมในพื้นที่หนาวเย็น

       

พันธกิจร่วม

• รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิต่างๆ

• บริจาคหรือสนับสนุนเงินทุนให้แก่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

• จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติการ

• ร่วมกับองค์กรที่ดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน

• เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการบวชแต่ขาดกำลังทรัพย์