มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ประวัติมูลนิธิประวัติมูลนิธิกิฟวิ่ง
ความเป็นมา 


1 ธันวาคม 2560 :  ท่านอาจารย์สมคิด ลวางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด มีความต้องการที่จะเห็นสังคมแห่งความสุข คนในสังคมร่วมมือกัน รวมหัวใจกัน สร้างสังคมที่ศิวิไลซ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างสังคมศิวิไลซ์ ขึ้น เพื่อพัฒนาจิตใจคนให้ประเสริฐ มีวิธีคิดที่จะให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ ทำบุญ ให้ทาน และส่งต่อความสุข จากรุ่นสู่รุ่น โดยร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อคน ทั้งโลก  และดำริที่จะให้จัดตั้ง มูลนิธิกิฟวิ่ง
20 ธันวาคม 2560 : คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิกิฟวิ่ง ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกิฟวิ่ง เพื่อแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขด้านสาธารณกุศล ด้านสาธารณภัย ด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน
19 มีนาคม 2561 : นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้ออกใบสำคัญเพื่อแสดงว่า มูลนิธิกิฟวิ่ง ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฏหมาย แพ่งและพาณิชย์แล้ว 
อุดมการณ์


"...ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่น..."
ปณิธาน


เราทุกคน...จะร่วมกัน...สร้างสังคม และสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ ด้วยความสุข 


เราทุกคน...จะร่วมกัน...สร้างสมดุล และสันติสุข ให้คนทั้งโลก


เราทุกคน...จะร่วมกัน...ก้าวไปสู่ความดี โดยไม่หันหลังกลับ
วิสัยทัศน์ 


ร่วมกัน แบ่งปัน คุณค่า สู่สังคม เพื่อความสมดุล และยั่งยืน