มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือในโ๕รงการห้องสมุดกิฟวิ่ง

1 ชุด ราคา 6500 บาท

ประกอบด้วย ชุดหนังสือราคา 5000 บาท 

ชั้นวางหนังสือ ราคา 1500 บาท

หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

เชิญร่วมบริจาคได้ที่บันชีธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิกิฟวิ่ง

เลขที่บัญชี 039-1-94892-5 


เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด และผอ.น้ำค้าง กรณีย์

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ อ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง ให้กับ ผอ.ณิชชา ขออาพัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และผอ.น้ำค้าง กรณีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสวนพลู เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดของโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของอ.สมคิด ลวางกูร ประธานมูลนิธิกิฟวิ่ง

ให้กับ นางเกณิกา บ้วนนอก หัวหน้า-ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด กทม และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด

เพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง มอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรม

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบสมุดบันทึกเด็กดี ตอน ความรู้ คู่คุณธรรมและบันทึกความดี 

ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นางเกณิกา  บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางพลัด 

และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตบางพลัด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนหลักสูตรการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เนื่องในโอกาสที่ท่านเลขาฯ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

คุณธรรม

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่งมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ

นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

และคณะครูของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียนบ้านกล้วย เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม

∆ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เลขาธิการมูลนิธิกิฟวิ่ง เดินทางไปมอบตัวอย่างสื่อการสอนคุณธรรม

สมุดบันทึกความดี ตอน โครงงานคุณธรรม ให้กับ นายดิเรก ศรีสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และคณะครูโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี อาทิ โรงเรียนบ้านสมอทอง

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ เป็นต้น เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

และจังหวัดสุพรรณบุรี” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

ทั้งหมด
โครงการ..จากใจ
กิจกรรม..จากใจ
กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน

กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมโรงทานอาหารเช้า วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ในวันนั้นมีน้องๆนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นจำนวนมาก จึงเล็งเห็นได้ว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญและมีนักเรียนอีกจำนวนมาก ที่ยังขาดแคลนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน

กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วม

กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิต่างๆ

กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่

กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องบวชแต่ขาดกำลังทรัพย์

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน ร่วมกับองค์กรที่ดูแลและจัดการกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม

กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม

ทั้งหมด